فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE073

879,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

3,607,000T

5.72 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

EMH030

949,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH033

831,000T

1.29 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EM252

3,233,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AE182

637,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE267

710,000T

1.09 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

964,000T

1.48 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE220

1,319,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM266

2,629,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,182,000T

1.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE228

2,607,000T

4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

811,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM173

916,000T

1.48 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE321

827,000T

1.27 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.