فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE073

675,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

251,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

511,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

598,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

482,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,033,000T

2.14 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,779,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

626,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,327,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,158,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

3,071,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

2,317,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

TE006

2,496,000T

4.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

526,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE182

439,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE188

2,599,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

1,074,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE146

2,438,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,004,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE034

323,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TE036

1,902,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TE005

2,252,000T

4.53 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

TE047

881,000T

1.75 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE048

609,000T

1.21 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE054

876,000T

1.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

593,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

777,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

946,000T

1.96 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

1,120,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

2,233,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

893,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,668,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,849,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

608,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,360,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

1,874,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AE232

4,037,000T

8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

TE093

690,000T

1.43 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE236

4,575,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

ET050

1,354,000T

2.67 gr 18k ~

سایز کوچک

EE017

1,298,000T

2.69 gr 18k ~

دل و یک دله کن