فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

689,000T

1.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

353,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

779,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

2,288,000T

3.6 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

611,000T

1.02 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

3,434,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

551,000T

0.92 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

770,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,648,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,444,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

3,791,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

2,877,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

TE006

3,246,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

653,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE182

599,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE188

3,223,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

1,313,000T

2.01 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,510,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

3,006,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,312,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE036

2,361,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE130

775,000T

1.25 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TE005

2,781,000T

4.53 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

TE047

1,085,000T

1.75 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

930,000T

1.5 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE054

1,072,000T

1.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

695,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

995,000T

1.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

1,390,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

2,757,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,073,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,845,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,277,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

779,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,675,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

2,332,000T

3.76 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

TE093

899,000T

1.5 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

TE103

671,000T

1.12 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.