فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

603,000T

1.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

732,000T

1.36 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE087

538,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE167

781,000T

1.45 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AE028

1,508,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,250,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA031

2,743,000T

4.93 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

544,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE074

759,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE188

2,899,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE146

2,501,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,180,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

371,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

EM136

2,409,000T

4.35 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AE216

614,000T

1.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

819,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,484,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

926,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,805,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,097,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

678,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,531,000T

2.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AE232

4,442,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AE236

5,093,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

AE246

1,927,000T

3.01 gr 18k ~

فرم مروارید : گلابی