فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE073

712,000T

1.43 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

323,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE087

627,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE105

512,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,170,000T

2.35 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,809,000T

5.51 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

EMH029

630,000T

1.2 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

734,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

488,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH033

670,000T

1.28 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

766,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

488,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE146

2,402,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,090,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM134

2,181,000T

4.38 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE216

622,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE220

1,060,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM147

1,240,000T

2.49 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

EA048

2,127,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

971,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE221

612,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

2,962,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE232

4,126,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AE236

4,315,000T

8.49 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

EMH049

572,000T

1.15 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE258

2,325,000T

4.45 gr 18k ~

رنگ سنگ اشکی: کریستالی

AE262

1,334,000T

2.68 gr 18k ~

دل و یک دله کن