فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

642,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

766,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

318,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

615,000T

1.14 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE087

680,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

831,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,804,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

556,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,106,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,927,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

632,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE161

702,000T

1.24 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE162

794,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

529,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH034

831,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

539,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,533,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,295,000T

2.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE179

3,401,000T

6.3 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

EMH006

550,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE182

550,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

739,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE188

2,905,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

1,226,000T

2.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE146

2,598,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,182,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

372,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

EM136

2,743,000T

5 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AE266

916,000T

1.6 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE267

727,000T

1.27 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE216

680,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE220

1,150,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,489,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,047,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,809,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,101,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

664,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

3,208,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TE066

1,517,000T

2.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AE232

4,451,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

EM173

793,000T

1.47 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE236

5,103,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

EMH049

637,000T

1.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE258

2,511,000T

4.45 gr 18k ~

رنگ سنگ اشکی: کریستالی رنگ سنگ مربع: جیپسون

AE262

1,349,000T

2.5 gr 18k ~

دل و یک دله کن

AE269

767,000T

1.34 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.