فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

452,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

263,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

512,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,340,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

376,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,182,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

496,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,002,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

941,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

2,415,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

1,808,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

TE006

2,072,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AE182

376,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE188

2,031,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

903,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,038,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,911,000T

4.9 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

828,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE034

263,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TE036

1,484,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE130

489,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TE005

1,793,000T

4.53 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

TE047

695,000T

1.75 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

596,000T

1.5 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE054

753,000T

1.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

470,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

565,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

753,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

873,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,756,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

696,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,184,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,467,000T

3.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

489,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,073,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

1,495,000T

3.76 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

TE093

565,000T

1.5 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm