فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

778,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE086

613,000T

1.12 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE087

548,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE103

1,933,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE153

2,970,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE167

833,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AE171

526,000T

0.96 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,858,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,748,000T

3.03 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,044,000T

3.73 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,438,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,523,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,787,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,748,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AB271

2,203,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB275

942,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

969,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB136

712,000T

1.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,095,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

586,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,830,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB207

1,567,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

1,013,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

498,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,468,000T

2.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

860,000T

1.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,523,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,351,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AE174

1,304,000T

2.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,742,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,000,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,970,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

301,000T

0.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

482,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

361,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,678,000T

2.89 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB292

865,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

1,140,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AB300

1,424,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

913,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN306

4,192,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,608,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,249,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,151,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,855,000T

5.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

553,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,107,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

531,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

745,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

547,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

454,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE074

750,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,419,000T

2.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,474,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN026

1,654,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,835,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,949,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,902,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AN252

2,340,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

997,000T

1.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,161,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,303,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

NM173

1,008,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AB364

416,000T

0.64 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AE146

2,636,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TN041

1,479,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,200,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

443,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BR050-1

312,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm

EM128

378,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TN046

443,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

416,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

KDB007

547,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,806,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,449,000T

4.35 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

344,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,661,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AB286

1,858,000T

3.2 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

EM087

3,868,000T

6.6 gr 18k ~