فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

786,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE086

620,000T

1.12 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE087

553,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE103

1,952,000T

3.15 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE153

3,001,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE167

814,000T

1.47 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AE171

531,000T

0.96 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,878,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,765,000T

3.03 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,066,000T

3.73 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,463,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,538,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,800,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,775,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AB271

2,225,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB275

951,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

979,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB136

719,000T

1.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,106,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

591,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,849,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB207

1,583,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

1,023,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,162,000T

1.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

502,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,483,000T

2.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

868,000T

1.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

1,540,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,375,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AE174

1,318,000T

2.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,760,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,022,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

3,000,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

287,000T

0.43 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

486,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

364,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,695,000T

2.89 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB292

874,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE179

3,490,000T

6.3 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

1,185,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AB300

1,439,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

921,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN306

4,236,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,635,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,262,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

EA031

2,884,000T

5.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

559,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,118,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB139

752,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB238

458,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE074

758,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,434,000T

2.59 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,489,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN026

1,671,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,854,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB260

927,000T

1.35 gr 18k ~

قطر سکه : 1.5 cm

AE188

2,980,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,942,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AN252

2,364,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE197

1,172,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,316,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

NM173

1,018,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

BA085

381,000T

0.57 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AB364

735,000T

1.21 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AE146

2,663,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TN041

1,495,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,213,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

447,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BR050-1

314,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm

EM128

382,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TN046

448,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

419,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

KDB007

552,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,824,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,475,000T

4.35 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

347,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,677,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AB286

1,877,000T

3.2 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AE216

709,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm