فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE073

766,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

313,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

620,000T

1.15 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE087

539,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد گوشواره می باشد.

AE101

712,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,599,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm سنگ صدف و آویز های فیروزه

AE113

1,123,000T

2.08 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,927,000T

5.3 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

523,000T

0.97 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE167

820,000T

1.52 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AE171

534,000T

0.99 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,830,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,723,000T

3.03 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,014,000T

3.73 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,403,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,502,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,819,000T

3.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN190

3,036,000T

5.36 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN191

2,711,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN236

1,625,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

2,171,000T

3.89 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB275

929,000T

1.59 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB276

956,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB136

702,000T

1.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,080,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

578,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,804,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AB199

378,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB207

1,545,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

999,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB195

740,000T

1.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,447,000T

2.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AE028

1,501,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,317,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,755,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AE174

1,274,000T

2.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN152

1,631,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,970,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,927,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

302,000T

0.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

475,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

367,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB211

1,654,000T

2.89 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB292

869,000T

1.49 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN043

1,123,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AB300

1,404,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

901,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN306

4,131,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,571,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,231,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,133,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,814,000T

5.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

545,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

NMH068

1,361,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,118,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

545,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

735,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

583,000T

0.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

448,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE074

739,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN076

1,457,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,453,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN026

1,631,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AB315

1,809,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

357,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,905,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,846,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AN252

2,306,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

983,000T

1.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

1,161,000T

1.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,286,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

NM173

994,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AB364

410,000T

0.64 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AE146

2,598,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TN041

1,458,000T

2.66 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

1,182,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

438,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BR050-1

308,000T

0.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm

EM128

372,000T

0.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TN046

453,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

410,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

KDB007

540,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

AN316

1,780,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN184

1,626,000T

2.84 gr 18k ~