فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,933,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN097

1,975,000T

3.84 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

2,143,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,136,000T

2.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,789,000T

3.48 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN121

1,790,000T

3.29 gr 18k ~

سنگ ها : جیپسون (سبز تیره) آمیتیس (سبزروشن)

AN152

1,758,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,903,000T

3.7 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,146,000T

2.23 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,553,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN306

3,368,000T

6.38 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,234,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

NMH068

1,184,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,138,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN136

2,798,000T

5.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,414,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NM168

1,553,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

NM173

1,022,000T

1.86 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AN334

425,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

598,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN335

1,876,000T

3.43 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN352

1,674,000T

3.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN362

1,553,000T

2.79 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN377

828,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

771,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

AN400

1,692,000T

3.27 gr 18k ~

طول گردنبند: 43.5 سانتی متر