فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,938,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN129

2,344,000T

4.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,309,000T

2.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN039

1,786,000T

3.37 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: جیپسون(بنفش) - اتمی -بلوتوپاز (آبی)

AN152

1,762,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

1,907,000T

3.7 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,159,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,484,000T

2.88 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,799,000T

3.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN306

3,685,000T

6.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

3,241,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN420

1,309,000T

2.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AN098

1,141,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN136

2,804,000T

5.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN252

2,287,000T

4.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AN334

457,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

599,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN335

1,836,000T

3.35 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN352

1,599,000T

3.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm