فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,583,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN129

2,223,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,404,000T

2.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

1,718,000T

3.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN043

1,065,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,518,000T

3.05 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN307

3,203,000T

6.28 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,113,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,150,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AN076

1,494,000T

3 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NM168

1,514,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

NM159

1,408,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AN334

394,000T

0.66 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN316

1,645,000T

3.1 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN352

1,796,000T

3.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN377

667,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

756,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm