فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

2,122,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,719,000T

3.03 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,398,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN138

2,134,000T

3.9 gr 18k ~

توجه: به پروانه وسط مروارید متصل می باشد

AN147

1,756,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,880,000T

5.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN132

2,312,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AN152

1,627,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,058,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,120,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,562,000T

2.9 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN306

4,123,000T

7.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,705,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,228,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NMH068

1,358,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,352,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN076

1,454,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AN252

2,253,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AN334

431,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

560,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

1,777,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,634,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

1,937,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN363

2,583,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

705,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

894,000T

1.66 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm