فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

2,328,000T

3.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

2,047,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,565,000T

4.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN147

2,155,000T

3.48 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN074

2,708,000T

4.32 gr 18k ~

سنگ های صدف و عقیق سبز

AN152

2,099,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN310

1,795,000T

2.9 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN307

3,878,000T

6.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

NR005

876,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

559,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

577,000T

0.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN391

1,955,000T

3 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

2,268,000T

3.48 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN352

1,754,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN362

1,754,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN377

990,000T

1.6 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

972,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

AN400

1,967,000T

3.15 gr 18k ~

طول گردنبند: 43.5 سانتی متر