فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,683,000T

3.34 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

823,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,318,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

959,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB280

949,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,002,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB233

447,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

698,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB267

780,000T

1.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,482,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB194

416,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

333,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

754,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,026,000T

1.98 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB285

480,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB146

539,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB315

1,552,000T

3 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

341,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB317

949,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BBH001-1

1,632,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB284

394,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BM198

317,000T

0.51 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

573,000T

1.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

BR100

563,000T

1.02 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

521,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BA041-2

1,789,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

989,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

BM026

989,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

606,000T

1.11 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

BA028

942,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

997,000T

1.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

660,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM131

830,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB376

169,000T

0.26 gr 18k ~

سایز گوی 5 میلی متر در 5 میلی متر

AB075

724,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

767,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

936,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

608,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

1,110,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

BM009

453,000T

0.94 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

801,000T

1.66 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

864,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

917,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

675,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

564,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

796,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

AB386

915,000T

1.76 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای