فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,395,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

666,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,017,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

513,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

762,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

430,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,178,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

751,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

724,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB277

1,145,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AB194

326,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

271,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

621,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

614,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

864,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

570,000T

1.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB250

642,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB285

363,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB122

891,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,149,000T

2.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB317

730,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB284

323,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

391,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB042

204,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TB022

251,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB060

458,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB093

327,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

TB092

417,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

157,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB354

281,000T

0.56 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,410,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

851,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TB081

339,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB176

527,000T

1.4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

301,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TB119

768,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

489,000T

1.14 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

507,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

TB121

745,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB132

522,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,180,000T

2.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

TB055

572,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB075

565,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

598,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TB005

730,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

TB009

452,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

TB151

376,000T

1 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

640,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

678,000T

1.8 gr 18k ~

نماد ماه تیر

TB152

715,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

TB153

527,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

TB154

452,000T

1.2 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

640,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه مهر