فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

2,372,000T

3.84 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

1,025,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,511,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

796,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,174,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

586,000T

0.86 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,540,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,162,000T

1.83 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB195

838,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,528,000T

2.44 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB277

1,697,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AB194

600,000T

0.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

396,000T

0.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

971,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,377,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB285

538,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB146

652,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

TB021

515,000T

0.75 gr 18k ~

رنگ چرم : مشکی

AB315

1,979,000T

3.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

TB024

388,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB317

1,053,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB284

442,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TB060

676,000T

1.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB095

868,000T

1.34 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB092

628,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

325,000T

0.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB354

394,000T

0.54 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

2,205,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,354,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB176

833,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB119

1,222,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

694,000T

1.04 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

796,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

TB121

1,158,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB118

1,221,000T

1.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB132

812,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

TB055

911,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB075

1,079,000T

1.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

953,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TB005

1,162,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

TB009

719,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

TB151

599,000T

1 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

1,019,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

1,079,000T

1.8 gr 18k ~

نماد ماه تیر

TB152

1,139,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

TB153

839,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

TB154

719,000T

1.2 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

1,019,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه مهر