کد محصول: AB190
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۴۴ گرم مات ۸۲۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۳,۲۰۰ تومان
وزن ۰.۴۴ گرم

قیمت طلا ۷۰۷,۸۸۸ تومان
سود ۴۹,۵۵۲ تومان
متعلقات ۱۶۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۶۸,۱۷۰ تومان

قیمت نهایی ۸۲۵,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم