کد محصول: AB384
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۴۱ گرم براق ۸۴۶,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۰,۴۰۰ تومان
وزن ۰.۴۱ گرم

قیمت طلا ۶۸۹,۷۸۴ تومان
سود ۵۳,۸۸۵ تومان
متعلقات ۸۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۲۲,۳۹۶ تومان

قیمت نهایی ۸۴۶,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم