کد محصول: AN445
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۱.۹۰ گرم ۴۲ براق ۲,۸۰۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۳,۲۰۰ تومان
وزن ۱.۹۰ گرم

قیمت طلا ۲,۴۰۵,۸۸۰ تومان
سود ۱۶۸,۴۱۲ تومان
متعلقات ۴۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۲۳۱,۶۸۶ تومان

قیمت نهایی ۲,۸۰۵,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم