کد محصول: AA004
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۱.۵۸ گرم براق ۲,۲۹۷,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۲,۵۰۰ تومان
وزن ۱.۵۸ گرم

قیمت طلا ۱,۹۷۰,۲۵۰ تومان
سود ۱۳۷,۹۱۸ تومان
متعلقات ۱۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۸۹,۷۳۵ تومان

قیمت نهایی ۲,۲۹۷,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم