کد محصول: AB532
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۳۲ گرم مات ۵۳۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۳۲ گرم

قیمت طلا ۴۶۲,۶۹۶ تومان
سود ۳۲,۳۸۹ تومان
متعلقات ۸۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۴۴,۵۵۸ تومان

قیمت نهایی ۵۳۹,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم