کد محصول: AR465
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۸۲ گرم ۴۹ براق ۱,۱۲۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۸۲ گرم

قیمت طلا ۹۶۷,۸۴۶ تومان
سود ۶۷,۷۴۹ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۹۳,۲۰۴ تومان

قیمت نهایی ۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان
۰.۸۳ گرم ۵۳.۵ براق ۱,۱۴۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۸۳ گرم

قیمت طلا ۹۷۹,۶۴۹ تومان
سود ۶۸,۵۷۵ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۹۴,۳۴۰ تومان

قیمت نهایی ۱,۱۴۲,۰۰۰ تومان
۰.۷۵ گرم ۵۵ براق ۱,۰۳۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۷۵ گرم

قیمت طلا ۸۸۵,۲۲۵ تومان
سود ۶۱,۹۶۶ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۸۵,۲۴۷ تومان

قیمت نهایی ۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم