کد محصول: AB515
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۴.۳۹ گرم ۱۷ سانتی متر (نرمال) براق ۶,۰۴۳,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۴.۳۹ گرم

قیمت طلا ۵,۱۸۱,۵۱۷ تومان
سود ۳۶۲,۷۰۶ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۴۹۸,۹۸۰ تومان

قیمت نهایی ۶,۰۴۳,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم