کد محصول: AB517
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا سنگ ۱ قیمت
۰.۹۸ گرم ۱۷ براق مروارید ۱,۵۰۶,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۹۸ گرم

قیمت طلا ۱,۲۹۱,۶۹۴ تومان
سود ۹۰,۴۱۹ تومان
متعلقات ۱۳۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۲۴,۳۹۰ تومان

قیمت نهایی ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم