کد محصول: AB552-1
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۲۲ گرم براق ۵۴۶,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۱۱,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۲,۲۰۰ تومان
وزن ۰.۲۲ گرم

قیمت طلا ۳۷۲,۵۰۴ تومان
سود ۳۴,۴۷۵ تومان
متعلقات ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۹,۴۹۰ تومان

قیمت نهایی ۵۴۶,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم