کد محصول: AB552-3
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۲۲ گرم براق ۴۱۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۳,۲۰۰ تومان
وزن ۰.۲۲ گرم

قیمت طلا ۳۵۸,۹۴۴ تومان
سود ۲۵,۱۲۶ تومان
متعلقات ۸۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۳۴,۵۶۶ تومان

قیمت نهایی ۴۱۸,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم