کد محصول: AB552-3
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۱۸ گرم براق ۴۶۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۷۶,۶۰۰ تومان
وزن ۰.۱۸ گرم

قیمت طلا ۲۹۸,۷۲۸ تومان
سود ۲۹,۳۱۱ تومان
متعلقات ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۷,۹۱۹ تومان

قیمت نهایی ۴۶۵,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم