کد محصول: AA005
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۲.۳۸ گرم ۲۶ براق ۴,۳۹۳,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۸۰,۴۰۰ تومان
وزن ۲.۳۸ گرم

قیمت طلا ۴,۰۰۴,۱۱۲ تومان
سود ۲۸۱,۶۸۸ تومان
متعلقات ۲۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۸۷,۲۱۴ تومان

قیمت نهایی ۴,۳۹۳,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم