فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,797,000T

3.38 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

898,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB136

699,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,010,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB280

1,000,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

453,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

729,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,296,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB277

1,565,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB194

493,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

350,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

794,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,184,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB285

504,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB139

724,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

566,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB315

1,646,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

346,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB317

908,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB284

387,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

BM198

331,000T

0.51 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

602,000T

1.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

BR100

510,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BR106-4

438,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BM167

548,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

319,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

1,889,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,154,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB368

383,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BM026

1,047,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

632,000T

1.1 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

BA028

994,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,051,000T

1.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

696,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,838,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

BM131

878,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB075

766,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

812,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

991,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

643,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

1,174,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

BM009

480,000T

0.94 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

847,000T

1.66 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

914,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

970,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

715,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

597,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

842,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر