کد محصول: BT074
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۹۱ گرم ۱۷ براق ۱,۳۶۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۱۳,۲۰۰ تومان
وزن ۰.۹۱ گرم

قیمت طلا ۱,۱۷۳,۱۳۲ تومان
سود ۸۲,۱۱۹ تومان
متعلقات ۴۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۱۲,۹۷۳ تومان

قیمت نهایی ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم