کد محصول: AB136
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۵۵۴,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۸۹ گرم ۶ (نرمال مردانه) مات ۲,۰۵۶,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۵۵۴,۰۰۰ تومان
اجرت ۳۱۰,۸۰۰ تومان
وزن ۰.۸۹ گرم

قیمت طلا ۱,۶۵۹,۶۷۲ تومان
سود ۱۳۰,۸۷۷ تومان
متعلقات ۲۱۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۵۵,۵۷۴ تومان

قیمت نهایی ۲,۰۵۶,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم