کد محصول: BR034-2
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۸۲ گرم ۶ (نرمال مردانه) مات ۲,۶۴۳,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۳۷,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۸۲ گرم

قیمت طلا ۲,۱۵۰,۰۴۰ تومان
سود ۱۶۸,۳۵۳ تومان
متعلقات ۲۵۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۷۰,۳۵۲ تومان

قیمت نهایی ۲,۶۴۳,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم