کد محصول: AB390
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۵۰ گرم براق ۱,۱۰۰,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
اجرت ۲۶۱,۴۰۰ تومان
وزن ۰.۵۰ گرم

قیمت طلا ۷۸۴,۲۰۰ تومان
سود ۶۹,۵۹۴ تومان
متعلقات ۲۱۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۳۶,۹۲۶ تومان

قیمت نهایی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم