کد محصول: AB433
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۲۶ گرم مات ۸۶۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۶۸,۱۰۰ تومان
وزن ۰.۲۶ گرم

قیمت طلا ۷۱۵,۸۰۶ تومان
سود ۵۵,۰۰۶ تومان
متعلقات ۷۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۲۴,۵۴۴ تومان

قیمت نهایی ۸۶۵,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم