کد محصول: AN445
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۱.۶۳ گرم ۴۲ براق ۵,۳۱۰,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۶۰۳,۲۰۰ تومان
وزن ۱.۶۳ گرم

قیمت طلا ۴,۷۶۴,۸۱۶ تومان
سود ۳۳۹,۱۳۷ تومان
متعلقات ۸۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۲۶,۲۱۲ تومان

قیمت نهایی ۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم