کد محصول: AB532
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۳۰ گرم براق ۱,۲۴۵,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۶۵۷,۸۰۰ تومان
وزن ۰.۳۰ گرم

قیمت طلا ۹۵۶,۳۴۰ تومان
سود ۷۸,۸۴۴ تومان
متعلقات ۱۷۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۴۰,۱۵۷ تومان

قیمت نهایی ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۰.۳۷ گرم مات ۱,۴۸۹,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۶۵۷,۸۰۰ تومان
وزن ۰.۳۷ گرم

قیمت طلا ۱,۱۷۹,۴۸۶ تومان
سود ۹۴,۴۶۴ تومان
متعلقات ۱۷۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۴۵,۷۰۶ تومان

قیمت نهایی ۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم