کد محصول: AR209
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۶۹ گرم ۵۳.۵ براق ۳,۵۷۴,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۰۶,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۶۹ گرم

قیمت طلا ۲,۰۹۴,۸۴۰ تومان
سود ۲۲۳,۹۸۹ تومان
متعلقات ۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۵۱,۰۳۲ تومان

قیمت نهایی ۳,۵۷۴,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم