کد محصول: AMH046
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۳.۰۵ گرم ۲۸ براق ۴,۱۹۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
اجرت ۱۰۷,۳۰۰ تومان
وزن ۳.۰۵ گرم

قیمت طلا ۳,۵۹۹,۹۱۵ تومان
سود ۲۵۱,۹۹۴ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۳۴۶,۶۷۲ تومان

قیمت نهایی ۴,۱۹۸,۰۰۰ تومان
نحوه محاسبه قیمت محصول:
(قیمت طلا خام + اجرت ) x وزن طلا + متعلقات + ۷٪سود + ۹٪ مالیات
گقتگوی مستقیم